Tsuro naGudo Part 1

Kare kare zvako, panguva iyo madhongi akanga achine nyanga dzinenge dzenhoro, mbira dzichine miswe inenge yemakwizo uye nzizi dzichaerera dzichikwira mumakomo….pasichigare, kwaiva nevakomana vaviri vainzi Tsuro naGudo. Tsuro aiti sekuru kunaGudo nekuti aiva mwana wehanzvadzi yaGudo. Nemhaka yokuti vakomana ava vaive vakaenzana pazera vaive nehushamwari hwakasimba, hwebhande nebhurugwa  chaiwo. Mushure mekunge vatiza nzara yechigochamazizi kwavaigara, Tsuro naGudo vakavaka dumba ravo nechemusango ndokugara zvavo.
Mazuva okutanga vakomana ava vaipona nezvaibiwa naGudo muminda yavanhu uyu Tsuro basa rake riri rapamoto.

image
Sekuru Gudo, hanzvadzi yavo ndiyo yakabereka Tsuro

Asi somunhu aiva nechipo chekushandisa njere  Tsuro akazofunga  zano rokuti vawane twunonaka twakaita senyama nemukaka. Mumwe musi akangofumoti kunaGudo, “vasekuru, nhomba yenyamaini zvino yazondigwangurisa. Zvino ndanga ndafunga kuti ndimbonotorera vanhu vari seri kwegomo iro kumambure nyama yavo. Pedzezvo ndinozoda kunokama mombe dzepamusha watakaona nezuro uya nokuti mukaka ndave kuushuva.”
“Wave kupenga here muzukuru kuzotaura uchidaro?” Gudo akadaro ave kunzwira Tsuro tsitsi. “zvauri kutaura izvozvo unozviita maitiroi napamusaka pembwa?”
Tsuro akangoti chete, “ Izvo siyirai kwandiri.” Ndiye kwaku, simu shapu achisiya Gudo akangoti kanhama.

image
Tsuro wacho: mwana wehanzvadzi yaGudo

Tsuro akabva padumba ravo nenguva dzemadeukazuva dzaaiziva kuti vanhu vomumabure vanenge vodzokera kumusha. Kuzoti ava kuona kuti vanhu vacho avo, Tsuro akafanorara munzira yavo achinyebera kufa. Gare gare akanzwa mombe, dzaiweva sandanga rizere mavhurusaka emidzonga yechimukuyu, dzichiuya. Akangoti nechemumwoyo, “ vadzimu vokwaMagen’a nhasi ndioneiwo.”

image
Vakomana vaye vachibva kumambure

Sandanga ndiye riye vhu, mombe dzakatungamirirwa nekakomana kane makore gum
image

i nematatu. Kakomana kaya pakakaona Tsuro kakabva kamisa mombe ndokuti kune wakaive nako, “Mukoma, ndanhonga katsuro aka. Muviri wako uchiri kupisa. Ndinofunga kuti pane akarova netsvimbo ndokubva kazofira pano apa.”
Mukoma wacho akanhonga Tsuro ndokumukanda musandanga. Izvi ndizvo zvakanga zviri kungokwenyerwa mhuno nekasiyanwa naTsuro. Sezvo kwakange kwave nedehwekukwindingwi, Tsuro akakwanisa kudonhedza mavhurusaka enyama mashanu iye ndokuzosvetukirawo pasi pasina ambozviona. Akabva arova bara kunodaidza Gudo kuti amubatsire kutakura mavhurusaka aya.
Gudo akasvikooma mate mukanwa nezvaakaona. “ ko waiwana Seiko nyama yese iyi, nhai muzukuru?” akabvunza atova mubishi rokukakabvurana nomudzonga wengwarati.
“ Zvibhakera  vasekuru. Marovero andaita vanhu nhasi akashata. Izvozvi maoko angu arikurwadza nekurova. Ndangomisa mombe ndokutanga kuwatsa kamukokeri kacho zimbama rine maungira. Mwana atadza nekuchema kwese, vasekuru. Kambwa kavanga vainako ndiko kanga koda kuita manyawi ndokubva ndakapa bhutsu imwe chete kakabva kanzwa parere mwoyo.” Ndipo pandati kumukoma wekakomana ikako, “iwe, komhani burutsa mavhurusaka matatu ndiende nawo.” Paada kumboita zvake utsimbwarimbwa ndipo pandamunhamukira ndokumuita zvinorova. Pane kuti aburutse mavhurusaka matatu ndazongoona oburutsa mashanu.”
Gudo akatemdera zvaanga audzwa nomuzukuru wake. Akabva atsidza mumwoyo make achiti, “ ini somunhu mukuru ndinototi ndipfuure paitwa nakazukuru kangu aka.” ……. Ichaenderera mberi(kubva munaRurimi Rwaamai)

Advertisements

6 thoughts on “Tsuro naGudo Part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s