Tsuro naGudo part 2

Kubvira pakaunza Tsuro nyama yaakabira vavhimi vamambure, Gudo haana kuzombogadzikana muhana make. Akanga ongoita seane mamhepo. Kana hope dzake dzakanga dzangova mazikopekope. Akanga ogara achirota achirova vanhu zvakaipisisa kwazvo, achivatuma kuti vamupe nyama zhinji kupfuura yavakanga vapa Tsuro. Kana akasvinura Gudo akanga ongogarodzidzira kurova zvibhakera zvemupfekerwa, zvemabhambu nezvamatsenganzungu. Waiona chiri chibasabasa Gudo achisikiza gwenzi obva aripa chibhakera kana kurikava negumbo, obva ati daku, kwakadaro uko mha kwava kutanga kurova zvibhakera mumhepo achisvetuka-svetuka nokunzvenga. Gudo akanga adya muti wamangoromera.

gudo
Gudo akaoma avakomana

Gudo akadyira nyama yakauya naTsuro nhafu achiti ichimbidze yapera iye agowana mukana wokunotora imwe. Nyama ndiye bha. Chifumi chacho Gudo akazongofuma asisiri padumba. Nguva yaakanga akamirira yakanga yasvika, saka akangoita fungiramumwoyo rwendo rwembwa akananga kwaiva navavhimi vamambure. Sezvo aivimba nesimba rake, haana kumbosweroita zvokubwandira vanhu vaya. Akangoita mahwekwe navo vachibva kwakadaro uko ndokumira mberi kwemombe achiti, “Ho-o! Ho-o” sezvatinonzwa makudo achiita mumakomo. Gudo akadira kakomana kakanga kakatungamira mombe mbama ndokuivirika nebhutsu. Mwana akati aipangura mhere. Zvikanzi naGudo, “Nyarara! Tumahobi! Hapana zvandati ndaita. Uchaona zvandichaita mukoma wako uyo. Ndinoda kumupa zvemupfekerwa zveinatsenganzungu. Zvamakaitwa naTsuro vinosara pasi pane zvandichakuitai nhasi.”
Aona kuti munin’ina wake angakuvadzwe, mukoma wacho akati, “Tizira kuno iwe. Rinenge rine ngozi bveni iro.” Apoka apo! Gudo ndizvo zvaakanga asingadi izvozvo. Akaviruka nehasha ndokuti kumukomana mukuru, “Iwe, wauri kuti ane ngozi ndiani? Pfutseke! Mhuka inofura sora! Nhasi unondiona! Nhasi ndichakuudza chakatadzisa imbwa kuseka kunyenama ichigona. Hokoyo ndouyako!” Zvino mukomana wacho aiva muvhimi wechokwadi. Raiva gamba ramagamba. Zvakabva zvatuzurirana meso matsvuku anenge ropa. Zvikanzi naGudo ndimuteme chomupfekerwa mukomana ndiye nzve kunzvenga. Gudo akachinzi chino chematsenganzungu ndokubva ati pasi pu. Paakamuka akaona kuti zvezvibhakera zvinganetsa saka akabva afunga zvokuruma namazino. Paakati ndirume akabva anzwa kuti “Hau! Hau!” kuzonoti cheu wanei Bhingo naMachena dzamirira kumubvarura-bvarura.

Zvembwa Gudo ainge asina kumbozviisa kupfungwa dzake. Kutaura chokwadi Gudo aitya imbwa kunge aona shumba. Hana yake yakati mwau akati nechomumwoyo, “Baba wangu Mutiro iwe, inga nhasi chandakadya chazomuka.” Asi akazvishingisa akati, “Imbwa muchiri kudzida here idzi? Kana muchidzida dzibatei. Iwe mudiki uya ubate makava enyu aya, iwe mukuru burutsa mavhurusaka ose ari musandanga pasi. Manzwa here zva……?” Haana kuzopedza zvaaida kureva. Machena yakanga yatomuti gumbo dzvi.
“Yowe-e mai hwe-e kani!” Gudo akabararadza. Ndiye mbama iri pana Machena. Imbwa ikati yachema. Yakati tupfunu payakanga yakaruma, iriwo gudo rikati ndawana mukana wokurova bara. Zvakabva zvasonana nembwa. Bhingo yakabva yariti muswe ndu ndokubva zvotanga kukakaritsana zvakadaro. Mukomana mukuru uya akabva ati vhu ndokuregedzera Gudo mutoki napano pamusana apa. Gudo akabva ati fedema. Nanhasi makudo anofamba akafedemara nokuda kwaizvo
Gudo ndokuzoti pukunyu, chitsoka ndibereke, imbwa dzakamboedza kumubata asi dzakazokanda mapfumo pasi. Gudo akanga oita ushamwari nemhepo pachokwadi. Paakazoti mugomo godi, Gudo akatanga kutora mabwe achipotsera imbwa dziya kusvikira dzadzokera. Nokuda kwenzara ndiwo musi wakazotanga Gudo kudya marize aaiwana pasi pamabwe aya. Nanhasi makudo anongodya marize.
“Saka Tsuro ndiye asaka ndipinde mupfumvu yese iyi nhai,” Gudo akadaro mushure menguva. Nhasi anonondiona, ndingapike namai vangu vaGoyo vakasvuurwa shure nemhamhatsi. Nhasi ndinoda kuti adembe chaakazvarirwa.” Akabva ati munzira kwede ndokurimbinyuka akananga kudumba kuna Tsuro.
Adapted from Rurimi rwaamai bk 1

 

Advertisements

Tsuro naGudo Part 1

Kare kare zvako, panguva iyo madhongi akanga achine nyanga dzinenge dzenhoro, mbira dzichine miswe inenge yemakwizo uye nzizi dzichaerera dzichikwira mumakomo….pasichigare, kwaiva nevakomana vaviri vainzi Tsuro naGudo. Tsuro aiti sekuru kunaGudo nekuti aiva mwana wehanzvadzi yaGudo. Nemhaka yokuti vakomana ava vaive vakaenzana pazera vaive nehushamwari hwakasimba, hwebhande nebhurugwa  chaiwo. Mushure mekunge vatiza nzara yechigochamazizi kwavaigara, Tsuro naGudo vakavaka dumba ravo nechemusango ndokugara zvavo.
Mazuva okutanga vakomana ava vaipona nezvaibiwa naGudo muminda yavanhu uyu Tsuro basa rake riri rapamoto.

image
Sekuru Gudo, hanzvadzi yavo ndiyo yakabereka Tsuro

Asi somunhu aiva nechipo chekushandisa njere  Tsuro akazofunga  zano rokuti vawane twunonaka twakaita senyama nemukaka. Mumwe musi akangofumoti kunaGudo, “vasekuru, nhomba yenyamaini zvino yazondigwangurisa. Zvino ndanga ndafunga kuti ndimbonotorera vanhu vari seri kwegomo iro kumambure nyama yavo. Pedzezvo ndinozoda kunokama mombe dzepamusha watakaona nezuro uya nokuti mukaka ndave kuushuva.”
“Wave kupenga here muzukuru kuzotaura uchidaro?” Gudo akadaro ave kunzwira Tsuro tsitsi. “zvauri kutaura izvozvo unozviita maitiroi napamusaka pembwa?”
Tsuro akangoti chete, “ Izvo siyirai kwandiri.” Ndiye kwaku, simu shapu achisiya Gudo akangoti kanhama.

image
Tsuro wacho: mwana wehanzvadzi yaGudo

Tsuro akabva padumba ravo nenguva dzemadeukazuva dzaaiziva kuti vanhu vomumabure vanenge vodzokera kumusha. Kuzoti ava kuona kuti vanhu vacho avo, Tsuro akafanorara munzira yavo achinyebera kufa. Gare gare akanzwa mombe, dzaiweva sandanga rizere mavhurusaka emidzonga yechimukuyu, dzichiuya. Akangoti nechemumwoyo, “ vadzimu vokwaMagen’a nhasi ndioneiwo.”

image
Vakomana vaye vachibva kumambure

Sandanga ndiye riye vhu, mombe dzakatungamirirwa nekakomana kane makore gum
image

i nematatu. Kakomana kaya pakakaona Tsuro kakabva kamisa mombe ndokuti kune wakaive nako, “Mukoma, ndanhonga katsuro aka. Muviri wako uchiri kupisa. Ndinofunga kuti pane akarova netsvimbo ndokubva kazofira pano apa.”
Mukoma wacho akanhonga Tsuro ndokumukanda musandanga. Izvi ndizvo zvakanga zviri kungokwenyerwa mhuno nekasiyanwa naTsuro. Sezvo kwakange kwave nedehwekukwindingwi, Tsuro akakwanisa kudonhedza mavhurusaka enyama mashanu iye ndokuzosvetukirawo pasi pasina ambozviona. Akabva arova bara kunodaidza Gudo kuti amubatsire kutakura mavhurusaka aya.
Gudo akasvikooma mate mukanwa nezvaakaona. “ ko waiwana Seiko nyama yese iyi, nhai muzukuru?” akabvunza atova mubishi rokukakabvurana nomudzonga wengwarati.
“ Zvibhakera  vasekuru. Marovero andaita vanhu nhasi akashata. Izvozvi maoko angu arikurwadza nekurova. Ndangomisa mombe ndokutanga kuwatsa kamukokeri kacho zimbama rine maungira. Mwana atadza nekuchema kwese, vasekuru. Kambwa kavanga vainako ndiko kanga koda kuita manyawi ndokubva ndakapa bhutsu imwe chete kakabva kanzwa parere mwoyo.” Ndipo pandati kumukoma wekakomana ikako, “iwe, komhani burutsa mavhurusaka matatu ndiende nawo.” Paada kumboita zvake utsimbwarimbwa ndipo pandamunhamukira ndokumuita zvinorova. Pane kuti aburutse mavhurusaka matatu ndazongoona oburutsa mashanu.”
Gudo akatemdera zvaanga audzwa nomuzukuru wake. Akabva atsidza mumwoyo make achiti, “ ini somunhu mukuru ndinototi ndipfuure paitwa nakazukuru kangu aka.” ……. Ichaenderera mberi(kubva munaRurimi Rwaamai)