Chii chinokonzera kusanduka kwemamiriro ekunze? ( What causes climate change?)

Greenhouse imba yakavakwa nemagirazi inoita kuti chiedza nekudziya kwekunze kupinde mukati mayo asi isingazobudise kudziya uku kunze kwayo. Basa rayo nderekuti zvive nyore kurima zvirimwa kunyika dzinotonhora kana dzava munguva yechando.

greenhouse
Muenzaniso weGreenHouse ( mufananidzo kubva kuGreenhousess Zimbabwe)

Mweya irimuchadenga (atmosphere) inoshanda seGreenhouse, inoita kunge gumbeze rinoita kuti pasi rino ringe richidziya. Pasina hugreenhouse uhwu pasi rino ringadai richitonhora zvekuti hapana chaikwanisa kurarama. zvisinei, zviito nezviitiko zvinokonzerwa nevanhu zvakonzera kuti mweya yakawandisa yegreenhouse iungane muchadenga, zvakonzera kuti pasi rino rinyanyise kudziya,chinova chiitiko chinozivikanwa nekuti global warming. Mweya inoita kuti kudziya kwekunze kusabude inozivikanwa nekunzi greenhouse gases.
Mufananidzo uripazasi unoratidza mabatirwo anoitwa magreenhouse gases muchadenga zvobva zvakonzera kudziya kwenyika (global warming).

2017-09-06 17_11_12-climate change shona pic.docx - Writer
mufananidzo kubva mubhuku “Climate change in Zimbabwe” rakaburitswa neveResearch and Advocacy Unit 

 

Kudziya kwekunze kwemuchadenga (atmosphere) kunokonzera shanduko zhinji, kusanganisira kunyungudika kwemagodo echando (ice) nemazaya echando (snow) arimumakomo neari kuNorth neSouth pole.
Kuwedzera kweuwandu hwemvura irimumakungwa kunoenderana nekunyunguduka kunenge kuchiita magodo echando. Global warming inokanganisawo mafambiro anoita mhepo inobva mugungwa zvinobva zvakonzera kushanduka kwemanairo anoita mvura uye zvoita kuti tive nemamiriro ekunze asina kunaka akaita sekunaya kwemvura inemhirizhonga, mafashamu, moto nekusanaya kwemvura.

 
Magreenhouse gases

Zviito zvevanhu, sekupisa marasha (coal) kana oiri (zvinozivikanwa semafossil fuels) mumaindustry, munezvekufambisa uye mukugadzira magetsi, zvinobuditsa magreenhouse gases achienda muchadenga. Kurima pachikero chakakura (large scale commercial farming) nekutema miti yemasango zvinokonzerawo mukuwedzerwa kwemagreenhouse gas.
Mweya weCarbon Dioxide CO2 unonyanyobva mukupiswa kwema fossil fuel uyewo mukutemwa kwemasango nemamwewo mashandisirwo evhu.

Methane (CH4) inonyanyobva mukupfuiwa kwezvipfuyo nemutsvina yakasiyana-siyana. Nitrous oxide inonyanyobva munezvekurima zvinosanganisa kushandiswa kwefetereza. fluorinated gases dzinobva muzvinoitwa mumaindustry, zvemafiriji nezvimwe zvinoitwa nevanhu.

(translated from Climate Change in Zimbabwe by the Research and Advocacy Unit)

Advertisements

Tsuro naGudo Part 1

Kare kare zvako, panguva iyo madhongi akanga achine nyanga dzinenge dzenhoro, mbira dzichine miswe inenge yemakwizo uye nzizi dzichaerera dzichikwira mumakomo….pasichigare, kwaiva nevakomana vaviri vainzi Tsuro naGudo. Tsuro aiti sekuru kunaGudo nekuti aiva mwana wehanzvadzi yaGudo. Nemhaka yokuti vakomana ava vaive vakaenzana pazera vaive nehushamwari hwakasimba, hwebhande nebhurugwa  chaiwo. Mushure mekunge vatiza nzara yechigochamazizi kwavaigara, Tsuro naGudo vakavaka dumba ravo nechemusango ndokugara zvavo.
Mazuva okutanga vakomana ava vaipona nezvaibiwa naGudo muminda yavanhu uyu Tsuro basa rake riri rapamoto.

image
Sekuru Gudo, hanzvadzi yavo ndiyo yakabereka Tsuro

Asi somunhu aiva nechipo chekushandisa njere  Tsuro akazofunga  zano rokuti vawane twunonaka twakaita senyama nemukaka. Mumwe musi akangofumoti kunaGudo, “vasekuru, nhomba yenyamaini zvino yazondigwangurisa. Zvino ndanga ndafunga kuti ndimbonotorera vanhu vari seri kwegomo iro kumambure nyama yavo. Pedzezvo ndinozoda kunokama mombe dzepamusha watakaona nezuro uya nokuti mukaka ndave kuushuva.”
“Wave kupenga here muzukuru kuzotaura uchidaro?” Gudo akadaro ave kunzwira Tsuro tsitsi. “zvauri kutaura izvozvo unozviita maitiroi napamusaka pembwa?”
Tsuro akangoti chete, “ Izvo siyirai kwandiri.” Ndiye kwaku, simu shapu achisiya Gudo akangoti kanhama.

image
Tsuro wacho: mwana wehanzvadzi yaGudo

Tsuro akabva padumba ravo nenguva dzemadeukazuva dzaaiziva kuti vanhu vomumabure vanenge vodzokera kumusha. Kuzoti ava kuona kuti vanhu vacho avo, Tsuro akafanorara munzira yavo achinyebera kufa. Gare gare akanzwa mombe, dzaiweva sandanga rizere mavhurusaka emidzonga yechimukuyu, dzichiuya. Akangoti nechemumwoyo, “ vadzimu vokwaMagen’a nhasi ndioneiwo.”

image
Vakomana vaye vachibva kumambure

Sandanga ndiye riye vhu, mombe dzakatungamirirwa nekakomana kane makore gum
image

i nematatu. Kakomana kaya pakakaona Tsuro kakabva kamisa mombe ndokuti kune wakaive nako, “Mukoma, ndanhonga katsuro aka. Muviri wako uchiri kupisa. Ndinofunga kuti pane akarova netsvimbo ndokubva kazofira pano apa.”
Mukoma wacho akanhonga Tsuro ndokumukanda musandanga. Izvi ndizvo zvakanga zviri kungokwenyerwa mhuno nekasiyanwa naTsuro. Sezvo kwakange kwave nedehwekukwindingwi, Tsuro akakwanisa kudonhedza mavhurusaka enyama mashanu iye ndokuzosvetukirawo pasi pasina ambozviona. Akabva arova bara kunodaidza Gudo kuti amubatsire kutakura mavhurusaka aya.
Gudo akasvikooma mate mukanwa nezvaakaona. “ ko waiwana Seiko nyama yese iyi, nhai muzukuru?” akabvunza atova mubishi rokukakabvurana nomudzonga wengwarati.
“ Zvibhakera  vasekuru. Marovero andaita vanhu nhasi akashata. Izvozvi maoko angu arikurwadza nekurova. Ndangomisa mombe ndokutanga kuwatsa kamukokeri kacho zimbama rine maungira. Mwana atadza nekuchema kwese, vasekuru. Kambwa kavanga vainako ndiko kanga koda kuita manyawi ndokubva ndakapa bhutsu imwe chete kakabva kanzwa parere mwoyo.” Ndipo pandati kumukoma wekakomana ikako, “iwe, komhani burutsa mavhurusaka matatu ndiende nawo.” Paada kumboita zvake utsimbwarimbwa ndipo pandamunhamukira ndokumuita zvinorova. Pane kuti aburutse mavhurusaka matatu ndazongoona oburutsa mashanu.”
Gudo akatemdera zvaanga audzwa nomuzukuru wake. Akabva atsidza mumwoyo make achiti, “ ini somunhu mukuru ndinototi ndipfuure paitwa nakazukuru kangu aka.” ……. Ichaenderera mberi(kubva munaRurimi Rwaamai)